Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mag ik ontslagen worden vanwege een reorganisatie?

Mag het ontslag bij een reorganisatie?

Een reorganisatie betekent dat er veel verandert  in het bedrijf. Soms worden werknemers ontslagen. Gebruik de Tool Bedrijfseconomische redenen om te weten of u ontslagen mag worden. U krijgt een rapport met een advies en brieven. Die brieven zijn voor aan uw werkgever, het UWV of aan de rechter. Eigenlijk doet de tool dus precies wat een advocaat doet, maar dan goedkoper.

Start via deze knop de Tool:

Bedrijfseconomische redenen

Bewaar alle brieven, informatie en afspraken die u heeft ontvangen over de reorganisatie goed! Wordt u ontslagen en wilt u daar bezwaar tegen indienen? Dan komen deze stukken goed van pas. Hoe meer informatie u geeft, hoe beter het UWV of de rechter kan beoordelen of u ontslagen mag worden.

Niet zomaar instemmen met ontslag!

Vaak zal uw werkgever u vragen in te stemmen met het ontslag. Bent u het niet eens met uw ontslag of twijfelt u of uw werkgever zich houdt aan de voorwaarden voor ontslag? Ga dan niet akkoord met het voorstel. In dat geval moet uw werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV geeft alleen toestemming voor ontslag als uw werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Pas als uw werkgever toestemming heeft van het UWV mag hij u ontslaan!

Voorwaarden

Om u bij een reorganisatie te kunnen ontslaan moet uw werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw werkgever heeft een goede reden om te reorganiseren

Hij moet kunnen bewijzen dat de veranderingen nodig zijn. Hij moet bijvoorbeeld besparen of een nieuwe machine kopen. Hij mag u niet zomaar vervangen door goedkopere werknemers zoals uitzendkrachten.

Uw werkgever heeft de juiste volgorde voor ontslag gebruikt

Hij mag niet zelf bepalen wie ontslagen wordt. Er zijn regels die de volgorde van ontslag bepalen (afspiegelingsbeginsel). Tijdelijke werknemers of uitzendkrachten worden bijvoorbeeld eerder ontslagen dan vaste werknemers. Ook speelt mee hoe oud u bent en hoe lang u al bij het bedrijf werkt. Bij een reorganisatie wordt daarom soms een werknemer die heel goed werk verricht toch ontslagen.

Uw werkgever heeft gekeken of er een andere functie voor u beschikbaar is

Hij  heeft samen met u gekeken of er binnen het bedrijf een andere functie is die bij u past (herplaatsing). Werkt u bij een groot bedrijf, dan moet uw werkgever ook zoeken naar functies in andere vestigingen. Wil u niet overgeplaatst worden naar een andere vestiging? Maak dan afspraken met uw werkgever over wat wel mogelijk en wenselijk is.

Uw werkgever heeft  uw arbeidsovereenkomst op tijd opgezegd

Zodra uw werkgever toestemming heeft gekregen van het UWV, heeft hij 4 weken de tijd om u te ontslaan. Doet hij dit te laat, dan is het ontslag niet geldig. U kunt de rechter dan vragen het ontslag ongedaan te maken. Doe dit op tijd! Dat moet binnen 2 maanden na het ontslag. U moet tellen vanaf de dag na de laatste dag dat u in dienst was.

Uw werkgever neemt niemand anders aan voor uw functie

Als het werk dat u deed binnen 26 weken na het verlenen van de ontslagvergunning weer beschikbaar komt, kunt u uw baan weer terug krijgen (wederindiensttredingsvoorwaarde). Uw werkgever mag niet zo snel al iemand anders aannemen voor uw functie. Doet uw werkgever dit toch? Kom dan snel in actie! U kunt de rechter vragen het ontslag ongedaan te maken. U moet dit binnen 2 maanden doen nadat u te weten bent gekomen dat uw werkgever iemand anders wil aannemen. Wist u dit niet binnen die tijd? Dan hebt u na die 26 weken 2 maanden de tijd om in actie te komen.

Met de Tool bedrijfseconomisch ontslag kunt u controleren of in uw geval aan deze voorwaarden is voldaan. Wilt u alleen kijken of uw werkgever de juiste ontslagvolgorde (voorwaarde 2) heeft toegepast? Gebruik dan de de Tool ontslagvolgorde berekenen (Afspiegeling).  

Start via deze knop de Tool:

Ontslagvolgorde berekenen

Ontslagvergoedingen/uitkering

Vaak hebt u bij ontslag recht op een vergoeding. Gebruik de tool om te kijken op welke vergoeding u recht hebt.

Start via deze knop de Tool:

Recht op vergoeding?

Soms staat in het Sociaal Plan welke vergoeding u krijgt. Een Sociaal Plan is een document waarin onder andere staat wat uw werkgever moet doen voor de werknemers die hun baan verliezen door de reorganisatie. U hebt meestal recht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Die vraagt u zelf aan. Bij het UWV kunt u lezen of u een WW-uitkering krijgt en hoe u deze aanvraagt.

Meer onderwerpen