Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Privacyreglement Rechtwijzer

Versie 3.0/september 2016

Wie zijn wij?

Rechtwijzer is een onafhankelijk online geschiloplossingssysteem dat ontwikkeld is door de Raad voor Rechtsbijstand, The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) en Modria.com Incorporated.

De Raad voor Rechtsbijstand

De Raad is op grond van de Wet op de Rechtsbijstand verantwoordelijk voor het organiseren van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het is de taak van de Raad om ervoor te zorgen dat burgers die niet in staat zijn om de kosten van rechtsbijstand of mediation zelf te dragen, toegang tot het recht hebben door middel van subsidieverstrekking. De Raad zorgt er voor dat burgers toegang hebben tot goede en betaalbare dienstverleners en ondersteuning bij juridische problemen. De Raad doet dat onder andere door middel van Rechtwijzer.

HiiL

HiiL is een onderzoeks- en adviesinstituut voor innovatie in de juridische sector. HiiL richt zich op het verbeteren van processen en systemen die mensen helpen hun juridische problemen op te lossen.

Modria

Modria is een Amerikaans IT-bedrijf dat zich wereldwijd bezig houdt met het ontwikkelen van alternatieve en online geschiloplossingssystemen.

Voor wie is dit reglement geschreven?

Voor alle personen van wie wij voor het in dit reglement bedoelde doel persoonsgegevens verwerken (vragen, bewaren, gebruiken, verstrekken, etc.). Dit zijn de personen met wie wij een gebruikersovereenkomst tot stand hebben gebracht of die als dienstverlener via Rechtwijzer werken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect informatie verschaffen over een identificeerbare persoon.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens en het waarborgen van een veilige omgeving binnen Rechtwijzer erg belangrijk. Wij hechten grote waarde aan het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij hebben onze processen dan ook zo ingericht dat uw persoonsgegevens veilig verwerkt worden en dat niemand onterecht uw persoonsgegevens kan zien of uw identiteit of gegevens kan misbruiken. Binnen de organisatie hebben wij afspraken met elkaar en met de in opdracht van Rechtwijzer werkzame dienstverleners en bewerkers gemaakt over de manier waarop wij, binnen de grenzen van de wet- en regelgeving, met uw persoonsgegevens omgaan. In dit privacyreglement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, met wie wij die persoonsgegevens delen, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Waarom leggen wij uw persoonsgegevens vast?

Rechtwijzer heeft als doel om hulp en ondersteuning te bieden bij het oplossen van uw geschil. Het gebruik van Rechtwijzer is vrijwillig. Indien u gebruik wilt maken van Rechtwijzer, sluit u met ons een gebruikersovereenkomst . U krijgt daarmee volledige toegang tot Rechtwijzer en de daarbinnen aangeboden tools en dienstverlening. Ter uitvoering van de gebruikersovereenkomst verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

  • BSN-nummer;
  • geslacht;
  • naam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • bankrekeningnummer;
  • e-mailadres;
  • inkomensgegevens, indien een inkomensverklaring is aangevraagd;
  • recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation;
  • ingeschakelde dienstverlener.

U verleent daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming door ondertekening van de gebruikersovereenkomst. In het kader van het aangaan van de gebruikersovereenkomst is het nodig dat wij kunnen verifiëren wie u bent, om misbruik van uw identiteit te voorkomen.

Door middel van de inlog met DigiD controleren wij uw identiteit. Uw persoonsgegevens worden daarna aan het dossier gekoppeld. Voor onze betaaladministratie verwerken wij vervolgens uw betaalgegevens. Indien u in aanmerking komt voor subsidie op grond van de Wet op de Rechtsbijstand en dit aanvraagt, verwerken wij daarnaast gegevens omtrent uw inkomen via de Inkomensverklaring. Daarmee zorgen wij ervoor dat iedereen die recht op gesubsidieerde rechtsbijstand heeft, dit ook via Rechtwijzer ontvangt door middel van gereduceerde tarieven voor de binnen Rechtwijzer werkzame dienstverleners.

Wie hebben er toegang tot uw dossier?

De Raad voor Rechtsbijstand en de door hem ingeschakelde (sub-)bewerkers slaan persoonsgegevens op omtrent uw identiteit en uw betaalgegevens, om uitvoering te kunnen geven aan de gebruikersovereenkomst.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft geen controle over de gegevens (hierna: andere gegevens) die u, uw partner of de andere partij met wie u samenwerkt of de dienstverlener in Rechtwijzer zelf ten behoeve van de geschiloplossing invullen, buiten de hierboven genoemde persoonsgegevens. De Raad voor Rechtsbijstand heeft geen toegang tot deze gegevens, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft bij het inschakelen van het contactcentrum van de Raad voor Rechtsbijstand. Heeft u bij Rechtwijzer huur uw verzekeraar als gemachtigde ingeschakeld, dan heeft deze ook toegang tot het dossier.

Het contactcentrum hebben wij ingericht om u tijdens kantooruren van dienst te zijn, wanneer u bij het gebruik van Rechtwijzer er niet uitkomt. Het contactcentrum bestaat uit mensen in dienst van de Raad voor Rechtsbijstand. Bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) die voor communicatie nodig zijn, gebruikt het contactcentrum om met u in contact te treden.

U, uw partner of de andere partij met wie u samenwerkt en de eventuele dienstverlener zijn zelf verantwoordelijk voor (de juistheid van) de andere gegevens. De Raad voor Rechtsbijstand is voor de inhoud van de andere gegevens geen verantwoordelijke, maar bewerker. De Raad voor Rechtsbijstand is slechts verplicht er voor te zorgen dat de andere gegevens beschikbaar en beveiligd zijn. De Raad voor Rechtsbijstand schakelt daarbij sub-bewerkers in.

Modria, als zijnde sub-bewerker, zorgt ervoor dat gegevens zorgvuldig opgeslagen worden en u bij uw gegevens kunt. Uw gegevens worden verwerkt en versleuteld opgeslagen door Modria om uw gegevens te beschermen zodat, buiten de in dit reglement genoemde gevallen niemand anders bij uw gegevens kan, conform de aanwijzingen van de Raad voor Rechtsbijstand. Modria heeft vestigingen in de Verenigde Staten en India. Bij technische problemen kan het zijn dat uw dossier ingezien wordt vanuit de Verenigde Staten of India door daartoe geautoriseerde medewerkers van Modria. Wettelijk gezien geldt dat als het doorgeven van gegevens naar een niet-EU-land (waarbij de Raad voor Rechtsbijstand en Modria alle op dit punt noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om een passend beschermingsniveau van uw gegevens te waarborgen). Door het aangaan van de gebruikersovereenkomst geeft u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming.

De Raad voor Rechtsbijstand, Hiil en/of Modria stellen zogenoemde superusers aan. Een geautoriseerde superuser wordt ingeschakeld voor het oplossen van (technische) problemen die uit het gebruik van de applicatie voortvloeien. Zij hebben voor het doel om fouten te corrigeren toegang tot uw gegevens. Door het aangaan van de gebruikersovereenkomst geeft u ook daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming.

De Raad voor Rechtsbijstand (de sub-bewerkers daaronder begrepen) verschaft de dienstverlener pas toegang tot uw dossier zodra u en uw partner of de andere partij met wie u samenwerkt een overeenkomst van opdracht met hem of haar sluiten. U verleent door het aangaan van de gebruikersovereenkomst daarvoor toestemming. De dienstverlener verleent door het aangaan van een dienstverleningsverband in Rechtwijzer toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst. Het bepaalde in dit reglement is op die verwerking eveneens van toepassing. Door het aangaan van de overeenkomst van opdracht gaat u ermee akkoord dat uw persoons- en andere gegevens onderdeel worden van het (digitale) dienstverlenersdossier dat hij of zij acht jaar moet bewaren.

Voor onderzoeksdoeleinden en voor verbeteringen verwerken de Raad en de door hem ingeschakelde (sub-) bewerkers geanonimiseerde persoonsgegevens van u. Deze gegevens bevatten geen identificerende kenmerken en kunnen niet herleid worden tot een persoon. Daarnaast kunnen zij niet gekoppeld worden aan de gegevens die de Raad voor Rechtsbijstand verzameld heeft over uw identiteit of betaalgegevens.

Door het aangaan van de gebruikersovereenkomst geeft u aan de Raad toestemming om uw naam en uw mailadres en/of uw telefoonnummer te gebruiken om u te benaderen voor het meewerken aan onderzoek. Uw medewerking is geheel vrijwillig en u beslist zelf of u op onderzoeksvragen wilt antwoorden.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Daarbij kunt u denken aan de beveiliging van de computersystemen, computer(netwerken) en servers, maar ook de beveiliging van de toegang van gebouwen. Alle medewerkers van de Raad en de door hem ingeschakelde (sub-) bewerkers en de binnen Rechtwijzer werkzame dienstverleners zijn daarnaast tot geheimhouding verplicht en hebben slechts toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is in het kader van de door de Raad aan hen opgedragen taak.

Wat moet u zelf doen?

Bij Rechtwijzer maken we gebruik van DigiD om u een veilige manier van inloggen te bieden en om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van uw identiteit of gegevens. Wij gaan er daarbij vanuit dat u zelf veilig omgaat met uw DigiD.

Inzage in uw gegevens

Wanneer u om inzage in of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt als u zich afdoende gelegitimeerd heeft met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering dient schriftelijk te worden ingediend. U kunt daarvoor contact opnemen met het contactcentrum (per e-mail rechtwijzer@rvr.org of per telefoon 088 – 787 1080). Hebt u én uw partner of de andere partij met wie u samenwerkt de gebruikersovereenkomst aanvaard, dan moeten wij de persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst bewaren.

Een verzoek om correctie of verwijdering kan niet worden gedaan met betrekking tot de andere gegevens die u of uw partner of de andere partij met wie u samenwerkt zelf heeft ingevoerd. U en uw partner dienen die andere gegevens voor zover nodig en mogelijk zelf te corrigeren of te verwijderen aangezien de Raad de verwerking van die gegevens slechts faciliteert zonder voor de inhoud daarvan verantwoordelijk te zijn. Door het aangaan van de overeenkomst van opdracht gaat u ermee akkoord dat uw persoons- en andere gegevens onderdeel worden van het (digitale) dienstverlenersdossier dat hij of zij acht jaar moet bewaren. Verwijdering is dan niet mogelijk aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst.

Bewaren van gegevens

De wet stelt eisen aan de duur van het bewaren van persoonsgegevens: persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is. Om die reden zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, verwijderd worden acht jaar na sluiting van het dossier. Wij raden u aan om uw dossier en belangrijke stukken zelf op te slaan.

Wettelijk kader en toezicht

De Wet bescherming persoonsgegevens vormt het wettelijke kader voor de verwerking van persoonsgegevens. De wet kunt u inzien via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

De autoriteit persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onze verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. U kunt dit nalezen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ via meldingen en dan register.

Vragen over privacy

Bij vragen over uw rechten, deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum dat bereikbaar is via 088 – 7871080.