Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Overeenkomst van opdracht - review

Versie 3.0 juli 2016

Hierbij geeft u de reviewer de opdracht tot review binnen Rechtwijzer uit elkaar. De opdracht wordt verricht onder de volgende condities:

 1. Voor de review is een vast tarief verschuldigd. Het tarief voor review is € 420. Indien u of uw partner op basis van de inkomensverklaring in aanmerking komt voor subsidie, is het tarief € 231. Indien u allebei in aanmerking komt is het tarief € 42. De betaling wordt binnen Rechtwijzer uit elkaar uitgevoerd met gebruikmaking van Ideal.
 2. U en uw partner hebben kennisgenomen van het privacyreglement Rechtwijzer en zijn hiermee akkoord gegaan door middel van de gebruikersovereenkomst. Hierbij geeft u de reviewer toestemming om het volledige dossier in te zien in Rechtwijzer en daarbinnen te doen wat nodig is in het kader van het reviewproces. De reviewer zorgt voor vertrouwelijke behandeling van alle gegevens van u en uw partner en is verplicht tot geheimhouding.
 3. U en uw partner zorgen ervoor dat de reviewer beschikt over een volledig scheidingsplan, met alle stukken die volgens de door Rechtwijzer uit elkaar aangeboden checklist vereist zijn. Daarnaast zorgen u en uw partner ervoor dat de informatie in uw dossier volledig en juist is. Mocht de reviewer aanvullende informatie nodig hebben in het kader van de review, dan zorgen u en uw partner ervoor dat u die tijdig aan de reviewer verstrekt.
 4. De reviewer beoordeelt het scheidingsplan op juridische houdbaarheid, volledigheid en praktische uitvoerbaarheid. De reviewer beoordeelt ook of het scheidingsplan compleet is en of alle stukken die nodig zijn voor formalisering van het scheidingsplan in het dossier aanwezig zijn.
 5. De reviewer kan u en uw partner aanwijzingen voor aanpassing van uw voorgenomen afspraken geven. De reviewer blijft altijd neutraal.
 6. Indien de reviewer het scheidingsplan gecontroleerd heeft en in orde heeft bevonden, vraagt hij u en uw partner om toestemming voor het definitief maken daarvan, waarbij hij ook inzicht geeft in de kosten die verbonden zijn aan het gerechtelijk afronden van de scheidingsprocedure. De kosten van worden apart in rekening gebracht door de reviewer. Hiervoor ontvangt u een aparte factuur van de reviewer. Ook wanneer de reviewer voor u uittreksels uit openbare registers heeft opgevraagd, wordt dit apart in rekening gebracht.
 7. Als u en uw partner instemmen met het definitief maken van het scheidingsplan en de kosten van gerechtelijke afronding, neemt de reviewer de daarvoor benodigde stappen.
 8. In de situatie dat één van u aangeeft te willen stoppen of weigert mee te werken aan de review en/of het definitief maken van het scheidingsplan, neemt de reviewer contact op met de persoon die wil stoppen. Indien u en uw partner niet tot overeenstemming kunnen komen, rondt de reviewer de review af zonder het definitief maken van het scheidingsplan en beëindigt hij zijn werkzaamheden. Aan de tot nog toe tot stand gekomen afspraken op één of meer onderwerpen, kunnen zonder de totstandkoming van een volledig scheidingsplan geen rechten worden ontleend door u of uw partner.
 9. De uitvoering van de werkzaamheden van de reviewer voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij zijn dienstverlening neemt hij de Handleiding dienstverleners in acht.
 10. De reviewer is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een door hem gemaakte fout en de door de reviewer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op schadevergoeding geeft.
 11. De reviewer neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. U, uw partner en de reviewer stemmen ermee in dat alle geschillen die ontstaan tussen de reviewer en u worden opgelost volgens het reglement geschillencommissie advocatuur.
 12. U en uw partner doen afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d BW.