Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Overeenkomst van opdracht - beslissing

Versie 3.0 juli 2016

Hierbij geeft u - ook namens uw partner - de beslisser, de opdracht tot beslissing binnen Rechtwijzer uit elkaar, overeenkomstig de Afspraken Samenwerking en beslechting geschillen uit de gebruikersovereenkomst.  De opdracht wordt verricht onder de volgende condities:

  1. Voor de beslissing is een vast tarief verschuldigd. Het tarief voor beslissing is € 240. Indien u of uw partner op basis van de inkomensverklaring, die u via www.mijnrechtsbijstand.rvr.org hebt opgevraagd,  in aanmerking komt voor subsidie, is het tarief € 132 euro. Indien u allebei in aanmerking komt is het tarief € 24 euro. De betaling wordt binnen Rechtwijzer uit elkaar uitgevoerd met gebruikmaking van Ideal.
  2. Heeft één van de partijen gekozen voor bemiddeling en de ander voor een beslissing, dan heeft het verzoek om bemiddeling voorrang.
  3. U en uw partner hebben kennisgenomen van het privacyreglement Rechtwijzer en zijn hiermee akkoord gegaan door middel van de gebruikersovereenkomst. Hierbij geeft u de beslisser toestemming om het volledige dossier in te zien in Rechtwijzer en daarbinnen te doen wat nodig is in het kader van het beslissingsproces. De beslisser zorgt voor vertrouwelijke behandeling van alle gegevens van u en uw partner en is verplicht tot geheimhouding.
  4. De beslisser neemt een beslissing op basis van de informatie die u en uw partner aan hem verstrekken, waarbij gebruik gemaakt wordt van de trialoog binnen Rechtwijzer. De beslisser blijft altijd neutraal. Wel kan de beslisser als dat nodig is u of uw partner afzonderlijk benaderen voor meer informatie. U en uw partner zorgen ervoor dat de beslisser, u en uw partner beschikken over de voor de beslissing relevante informatie. Daarnaast zorgen u en uw partner ervoor dat de informatie volledig en juist is. Mocht de beslisser aanvullende informatie nodig hebben in het kader van de beslissing, dan zorgen u en uw partner ervoor dat de beslisser hier tijdig over beschikt.
  5. De beslisser neemt een beslissing op basis van de wederzijdse belangen van u en uw partner. Bij het nemen van de beslissing kijkt de beslisser ook naar juridische en feitelijke haalbaarheid en duurzaamheid. De beslisser geeft u en uw partner inzicht in hoe zijn beslissing tot stand is gekomen en waarop deze is gebaseerd.
  6. Conform de afspraken die u met uw partner hebt gemaakt, is de door de beslisser genomen beslissing in principe bindend voor u en uw partner, tenzij u samen met uw partner tot een andere afspraak komt. Als u, uw partner of u beiden fundamentele bezwaren tegen de beslissing heeft of hebben, kan de beslisser om een herziening van zijn beslissing gevraagd worden.
  7. De uitvoering van de werkzaamheden van de beslisser voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij zijn dienstverlening neemt hij de Handleiding dienstverleners in acht.
  8. De beslisser is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een door hem gemaakte fout en de door de beslisser afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op schadevergoeding geeft.
  9. De beslisser neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur. U, uw partner en de beslisser stemmen ermee in dat alle geschillen die ontstaan tussen u en de beslisser worden opgelost volgens het reglement geschillencommissie advocatuur.
  10. U en uw partner doen afstand van het recht op ontbinding van deze overeenkomst zonder opgaaf van reden als bedoeld in artikel 6:230p sub d BW. De overeenkomst kan niet meer ontbonden worden nadat de beslisser met zijn werkzaamheden is begonnen. De afstand laat het recht van u beiden op ontbinding wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst door de beslisser onverlet.